حراست دانشگاه علم و صنعت ایران- آیین نامه ها و دستورالعمل ها
آیین نامه ها و دستورالعمل ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ | 

1- ضرورت رعایت جوانب حفاظتی در دانشکده ها، پژوهشکده ها و آزمایشگاه مرکزی   

2- دستورالعمل فعالسازی درب های الکترونیکی

3- دستورالعمل تخصیص مجوز تردد خودرو به دانشگاه علم و صنعت ایران 

4- دستورالعمل فعالسازی درب های الکترونیکی

5- فرم استفاده از درب های الکترونیکی دانشگاه علم و صنعت ایران     

6- فرم صدور آرم تردد خودرو ویژه همکاران دانشگاه علم و صنعت ایران

نشانی مطلب در وبگاه حراست دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://www.iust.ac.ir/find-122.17677.48667.fa.html
برگشت به اصل مطلب